Szkolenia BHP, PPOŻ Busko Zdrój

Centrum Szkoleniowe BHP PROJECT 

Specjalista ds. BHP, Inspektor Ochrony Ppoż, Instruktor Pierwszej Pomocy
Szkolenia BHP, PPOŻ Busko Zdrój

kontakt telefoniczny

516 087 155
Szkolenia BHP, PPOŻ Busko Zdrój

kontakt e-mail

kontakt@bhpproject.pl

Obsługa BHP

Bardzo wygodnym i kompleksowym rozwiązaniem jest powierzenie zadań służby BHP specjalistom spoza zakładu pracy. Podstawę prawną działalności służb BHP stanowi Kodeks pracy Art. 237 pkt.11 oraz przepis wykonawczy – Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 2 września 1997 r. w sprawie służby bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 109, poz. 704 z póź. zm.)

W ramach świadczenia stałych usług na rzez zakładów pracy, BHPproject proponuje:

 •  doradztwo w zakresie obowiązujących przepisów i zasad BHP,
 •  przeprowadzanie kontroli warunków pracy oraz przestrzegania przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy,
 •  bieżące informowanie pracodawcy o stwierdzonych brakach i zagrożeniach, wraz z przedstawieniem wniosków profilaktycznych w celu ich likwidacji,
 •  pomoc w opracowaniu przepisów wewnętrznych regulujących zagadnienia BHP,
 •  szkolenia BHP (wstępne, okresowe – wszystkie grupy pracownicze),
 •  kontrola warunków pracy,
 •  prowadzenie postępowań wypadkowych (wypadki przy pracy oraz wypadki w drodze do i z pracy), stwierdzonych chorób zawodowych i podejrzeń o takie choroby,
 • sporządzanie procedur, instrukcji procesowych i stanowiskowych BHP,
 • reprezentowanie pracodawców przed organami kontrolującymi (PIP, PIS),
 • prowadzenie rejestrów wymaganych przez Państwową Inspekcję Pracy
 • dokonujemy analizy ergonomii stanowisk pracy,
 • dokonujemy analizy stanu technicznego maszyn i urządzeń,
 • dokonujemy analizy ryzyka zawodowego i sporządzamy stosowną dokumentację,
 • tworzymy tabele przydziału ochron osobistych i odzieży roboczej,
 • sporządzamy wykazy (np. prac wzbronionych kobietom, szkodliwych substancji chemicznych, prac wymagających szczególnej sprawności psychofizycznej itp.).