Szkolenia BHP, PPOŻ Busko Zdrój

Centrum Szkoleniowe BHP PROJECT 

Specjalista ds. BHP, Inspektor Ochrony Ppoż, Instruktor Pierwszej Pomocy
Szkolenia BHP, PPOŻ Busko Zdrój

kontakt telefoniczny

Obsługa BHP

Bardzo wygodnym i kompleksowym rozwiązaniem jest powierzenie zadań służby BHP specjalistom spoza zakładu pracy. Podstawę prawną działalności służb BHP stanowi Kodeks pracy Art. 237 pkt.11 oraz przepis wykonawczy – Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 2 września 1997 r. w sprawie służby bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 109, poz. 704 z póź. zm.) W ramach świadczenia stałych usług na rzez zakładów pracy, BHP PROJECT proponuje:
 •  doradztwo w zakresie obowiązujących przepisów i zasad BHP,
 •  Oceny Ryzyka Zawodowego na zajmowanych stanowiskach pracy oraz sporządzenie stosownej dokumentacji,
 •  szkolenia BHP (wstępne, okresowe – wszystkie grupy pracownicze),
 •  przeprowadzanie kontroli warunków pracy oraz przestrzegania przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy,
 •  bieżące informowanie pracodawcy o stwierdzonych brakach i zagrożeniach, wraz z przedstawieniem wniosków profilaktycznych w celu ich likwidacji,
 •  pomoc w opracowaniu przepisów wewnętrznych regulujących zagadnienia BHP,
 •  kontrola warunków pracy,
 •  prowadzenie postępowań wypadkowych (wypadki przy pracy oraz wypadki w drodze do i z pracy), stwierdzonych chorób zawodowych i podejrzeń o takie choroby,
 • sporządzanie procedur, instrukcji procesowych i stanowiskowych BHP,
 • reprezentowanie pracodawców przed organami kontrolującymi (PIP, PIS),
 • prowadzenie rejestrów wymaganych przez Państwową Inspekcję Pracy
 • dokonujemy analizy ergonomii stanowisk pracy,
 • sporządzamy wykazy (np. prac wzbronionych kobietom, szkodliwych substancji chemicznych, prac wymagających szczególnej sprawności psychofizycznej itp.).