Szkolenia BHP, PPOŻ Busko Zdrój

Centrum Szkoleniowe BHP PROJECT 

Specjalista ds. BHP, Inspektor Ochrony Ppoż, Instruktor Pierwszej Pomocy
Szkolenia BHP, PPOŻ Busko Zdrój

kontakt telefoniczny

Szkolenie okresowe dla dyrektorów szkół

Cena:150.00 

Osoby zarządzające placówkami oświatowymi, od żłobków i przedszkoli, po szkoły i ośrodki szkolno-wychowawcze są zobowiązane do uczestniczenia w szkoleniach okresowych BHP.
W związku z tym oferujemy profesjonalny i dostępny online kurs BHP dla dyrektorów tego typu placówek, który w wyczerpujący i przystępny sposób omawia specyfikę bezpieczeństwa
i higieny pracy w szkołach (w tym języków obcych), uczelniach wyższych, przedszkolach, itp..

Kategoria:

Opis

Kto prowadzi szkolenie?
Szkolenie jest stworzone przez specjalistów bhp, prawa pracy, ratowników medycznych oraz inspektorów ochrony przeciwpożarowej.

 

Gdzie odbywa się szkolenie?
Szkolenie odbywa się przez internet, więc o czasie i miejscu szkolenia decyduje użytkownik. W każdej chwili możesz je przerwać i powrócić do miejsca, w którym skończyłeś(aś). Na ukończenie szkolenia masz 30 dni z nieograniczoną w tym czasie liczbą logowań przez 24h na dobę.

 

Cel szkolenia?

Celem szkolenia jest uzyskanie przez uczestników szkolenia wiedzy i umiejętności w zakresie:

 • Oceny zagrożeń w procesach pracy oraz ryzyka związanego z tymi zagrożeniami;
 • Kształtowania bezpiecznych i higienicznych warunków pracy w placówkach oświatowych
 • Ochrony pracowników przed zagrożeniami związanymi z wykonywaną pracą

Program szkolenia dla Pracodawców i innych osób kierujących pracownikami wykonujących czynności dyrektorów, wicedyrektorów, kierowników przedszkoli, szkół, żłobków i innych placówek oświatowych:

 1. Wybrane regulacje prawne z zakresu prawa pracy dotyczące bezpieczeństwa i higieny pracy,
  z omówieniem źródeł prawa międzynarodowego (dyrektyw WE, konwencji MOP):
 2. a) aktualne przepisy (z uwzględnieniem zmian), w tym dotyczące:

– obowiązków w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy oraz odpowiedzialności za naruszenie przepisów i zasad bhp;

– ochrony pracy kobiet i młodocianych;

– profilaktycznej opieki zdrowotnej nad pracownikami;

– szkolenia w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy;

– organizacji nadzoru i kontroli warunków pracy,

 1. b) problemy związane z interpretacją niektórych przepisów
 2. Identyfikacja, analiza i ocena zagrożeń czynnikami szkodliwymi dla zdrowia, uciążliwymi
  i niebezpiecznymi oraz ocena ryzyka związanego z tymi zagrożeniami
 3. Organizacja i metody kształtowania bezpiecznych i higienicznych warunków pracy,
  z uwzględnieniem stanowisk wyposażonych w monitory ekranowe; zarządzanie bezpieczeństwem higieną pracy.
 4. Analiza okoliczności i przyczyn wypadków przy pracy i chorób zawodowych oraz związana z nimi profilaktyka; omówienie przyczyn charakterystycznych wypadków przy pracy, ze szczególnym uwzględnieniem wypadków powstałych na skutek niewłaściwej organizacji pracy oraz wypadków uczniów i związanej z nimi profilaktyki.
 5. Organizacja i metodyka szkolenia w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy (z uwzględnieniem metod prowadzenia instruktażu stanowiskowego) oraz kształtowanie bezpiecznych zachowań pracowników w procesach pracy.
 6. Zasady postępowania w razie wypadku w czasie pracy oraz w trakcie wypadku uczniów, pozostających po opieką szkoły i w sytuacjach zagrożeń (np. pożaru, awarii), w tym zasady udzielania pierwszej pomocy w razie wypadku, w tym udzielanie I pomocy przedmedycznej dzieciom.
 7. Skutki ekonomiczne niewłaściwych warunków pracy (np. świadczenia z tytułu warunków pracy, składka na ubezpieczenia społeczne pracowników).
 8. Problemy ochrony przeciwpożarowej i ochrony środowiska naturalnego

 

Jaki dokument wystawiamy po ukończeniu szkolenia?

Zaświadczenie o ukończeniu szkolenia okresowego w dziedzinie bhp dla Dyrektorów Szkół, wystawiamy zgodnie z załącznikiem nr 2 do rozporządzenia Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 27 lipca 2004 r. w sprawie szkolenia w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz.U. 2019 poz. 1099 ). Po zaliczeniu egzaminu końcowego, wystawimy i bezpłatnie prześlemy zaświadczenie pocztą.

Jaka jest ważność szkolenia?
Szkolenie okresowe bhp dla Dyrektorów Szkół, odbywa się nie rzadziej niż raz na 5 lat.
Czy szkolenie jest opodatkowane?
Szkolenie jest zwolnienie z VAT na podstawie art. 43 ust.1 pkt. 29 lit. a Ustawy o VAT.

Etapy odbycia szkolenia online

Wybierz szkolenie, które Cię interesuje

1

Wejdź na stronę wybranego szkolenia i dodaj je do koszyka

2

Przejdź przez proces zakupu

3

Po opłaceniu zamówienia, na podany adres mailowy wysłane zostaną dane dostępu do szkolenia

4

Wykonaj szkolenie

5

Przystąp do egzaminu online

6

Pozytywne zaliczenie egzaminu automatycznie wygeneruje certyfikat

7

 Masz pytania jak działają szkolenia online?

Zadzwoń!

+48 516 087 155